Luxury Jewelry

REGULAMIN

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej„Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

 1. „Kupujący”- firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz z siedzibą w Gorzowie Wlkp, ul. Chodkiewicza 11, filia ul. Pocztowa 11, posiadająca koncesję w zakresie obrotu metalami szlachetnumi ,będąca właścicielem strony www.skupzlotagorzow.pl
 2. „Klient” lub„Sprzedający”– podmiot będący pełnoletnią osobą fizyczną, który zawiera lub zamierza zawrzeć z Kupującym umowę sprzedaży Towaru, posiadająca ważny dokument tożsamości.
 3. „Strony” lub „Strona”– Sprzedający oraz Kupujący (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).
 4. „Towar”–przedmiot nabywany przez Kupującego od Klienta tj. złoto, srebro, metale szlachetne.
 5. „Wycena” - oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w jednym z lokali PUH SEzam złożona na podstawie szeregu czynności Kupującego dokonywanych w celu ustalenia wartości Towaru, w szczególności jego zbadaniu.

§ 2. Skup Towarów

 1. Treść strony www.skupzlotagorzow.pl stanowi zaproszenie do rokowań w sprawie zawarcia w przyszłości ewentualnej umowy sprzedaży Towaru w siedzibie firmy lub filii przy ul. Pocztowa 11. Korzystając ze strony www.skupzlotagorzow.pl Klient ma możliwość zorientowania się co do oferty oferty nabycia przez Kupującego Towarów, a w przypadku akceptacji oferty Kupującego, Klient ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towaru w siedzibie jednego z punktów. Końcowa cena ustalana jest po obejrzeniu i zbadaniu przez Kupującego Towaru, a następnie oferowana dla Sprzedającego.
 2. Zapłata za sprzedawany towar dokonywana jest, po spełnieniu formalności, w trybie natychmiastowym.
 3. Klient oświadcza, że:
  1. Towar stanowi jego wyłączną własność i ma prawo do swobodnego rozporządzania Towarem,
  2. Towar nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań, roszczeń osób trzecich,
  3. Towar nie pochodzi z czynu zabronionego, nie toczy się żadne postępowanie, w którym Towar jest przedmiotem zabezpieczenia

§ 3. Regulacje

 1. Wszelkie końcowe regulacje prawne zostaną zawarte w stosownej umowie, zawartej pomiędzy Sprzedającym, a PUH SEZAM